Obecná ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro internetový obchod www.baajo-decor.cz . Obchodní podmínky podnikatele Bc. Ivana Adámková se sídlem Rataje 1687, 539 01 Hlinsko (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese  www.baajo-decor.cz  (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými zákony ČR, zejména Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a Zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění příslušných novel.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí a je mu více než 18let.

Kontaktní údaje prodávajícího

Ivana Adámková
Rataje 1687, 53901 Hlinsko
IČ: 665 30 776
Tel.: +420 776 620 918
Email: ivana.adamkova@baajo-decor.cz

Objednání zboží

Kupující objednává zboží elektronickou cestou, přímo z webových stránek prodávajícího prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu, či emailem. Takto doručená objednávka prodávajícímu je považována za uzavřenou a závaznou kupní smlouvu. Kupující je povinen v objednávce sdělit prodávajícímu pravdivé údaje potřebné k doručení
objednaného zboží.

Zobrazení produktů na webových stránkách  www.baajo-decor.cz  odpovídá prodávanému zboží, může být však vlivem použité techniky a technologie mírně zkreslené.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může  provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele a to především subjektům nezbytným pro kvalitní vyřízení objednávky- doručení zboží .
 
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Zasílání obchodních sdělení

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu.

Cena zboží a způsob úhrady

Ceny zboží uvedené na www.baajo-decor.cz  jsou vždy aktuální a závazné (vyjma zjevné chyby) a to včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na balné a doručení zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v internetovém katalogu bez předchozího oznámení. Cena již přijaté objednávky není však touto změnou ovlivněna.

Kupující z České republiky může volit z následujících způsobů úhrady:

bankovním převodem, v tomto případě je kupující povinen uhradit celkovou částku za objednané zboží včetně všech dalších případných nákladů spojených s doručením zboží předem na příslušný bankovní účet prodávajícího – č.ú. 670100-2202812022/6210

dobírkou, v tomto případě je kupující povinen uhradit celkovou částku za objednané zboží včetně všech dalších případných nákladů spojených s doručením zboží při převzetí zásilky zvolenému dopravci

U objednávek s celkovou hodnotou nad 2000Kč neúčtuje prodávající kupujícímu žádné náklady spojené s doručením zboží, pokud  je zvolena úhrada zboží převodem a je místo dodání v České republice.

Dodání zboží

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, případně vrácením zboží prodávajícímu.

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 2-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, pokud je toto zboží skladem. Pokud je je objednané zboží nutné nejprve vyrobit, bude zboží vyrobeno a odesláno v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 28 kalendářních dnů. O tom, že prodejce předal zásilku k expedici zvolenému dopravci, je zákazník informován e-mailem.

V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci v dohodnuté lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet, a to nejpozději do 14 dnů od vzájemné dohody.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat doručenou zásilku, zejména  neporušenost obalu, nebo další zjevné poškození zásilky. V případě shledání porušení obalu, nebo poškození zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít (o této případné situaci však informuje prodávajícího, ideálně pořídí fotodokumentaci poškozené zásilky). Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a nepoškozen. Prodávající není odpovědný za škody vzniklé přepravou. Prodávající není také odpovědný za prodloužení doby dodání způsobené dopravcem.

Kupující je povinen zkontrolovat obsah zásilky a jakékoli nesrovnalosti (poškozené zboží, chybějící zboží či chybně zaslané položky) neprodleně oznámit prodávajícímu. Na reklamace podané déle jak 48 hodin po převzetí zboží nebude brán zřetel.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po doručení zboží nakupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo závaznou objednávku před předáním dopravci zrušit (stornovat - odstoupit od kupní smlouvy), učiní tak telefonicky či e-mailem.

Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy, bez ohledu na způsob dodání zboží či provedení platby. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Pro usnadnění komunikace je třeba v odstoupení uvést datum nákupu, číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží kompletní, nejlépe v původním obalu, bez známek opotřebení, poškození, špíny, či zápachu. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než mu kupující zboží vrátí. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího (např. bez originálního obalu, bez visaček apod.) je prodávající oprávněn uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku (tj. vrátit kupujícímu částku poníženou o míru poškození). Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu, nebo nedostatečného či špatného zabalení ochranným materiálem není prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu.

Prodávající vrací kupní cenu výhradně převodem na účet kupujícího, vrácení zboží dobírkou nebude prodávajícím přijato.

Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodávajícího hradí kupující.

Bylo-li zboží vytvořeno či upraveno dle přání kupujícího, nelze od kupní smlouvy odstoupit.

Vadné plnění

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá množství, či jakost), jedná se o vady zboží za které prodávající nese zodpovědnost. Kupující může u prodávajícího uplatnit nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny nejpozději do dvou let od převzetí zboží. Nelze-li vadu odstranit (bez zbytečného odkladu) lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Prodávající odpovídá za vady v souladu s platnými zákony ČR. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců (ode dne převzetí zboží od dopravce). V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou:
-odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
-bezplatné odstranění vady opravou
-přiměřenou slevu z kupní ceny
-vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Rataje 1687, 53901 Hlinsko. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace (viz. reklamační protokol). Kupující je povinen sdělit prodávajícímu při oznámení vady, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
U neoprávněné reklamace bude kupujícímu (reklamujícímu) účtován manipulační poplatek 300Kč. Manipulační poplatek zahrnuje náklady prodávajícího na dopravu, balné a uskladnění reklamovaného zboží.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím zboží, nesprávnou manipulací a skladováním, nesprávným udržováním a praním, opotřebením výrobku, živelnými pohromami, nebo jinými vnějšími vlivy.

Ochrana osobních údajů

Pro objednání zboží a jeho dodání je nezbytné, aby zákazník poskytl své osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, adresa pro doručení, telefonický a e-mailový kontakt.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má
podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou. Než-li bude přistoupeno k soudnímu či mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve využít možnosti kontaktovat přímo prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Ivana Adámková, Rataje 1687, 539 01 Hlinsko, adresa elektronické pošty info@baajo-decor.cz. Další kontaktní údaje jsou k dispozici na www.baajo-decor.cz.

Bez souhlasu autora, není možné žádnou část webových stránek www.baajo-decor.cz duplikovat, elektronicky kopírovat či mechanicky opisovat ani jinak napodobovat.

Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné a účinné od  1.6. 2018.

Registrace nového účtu

Máte již účet?
Přihlaste se místo toho Nebo Obnovit heslo